PRIOR WORK TO EA: EISENMAN ARCHITECTS

NAPOLI, Italy TAV competition, Second Place 2003

EISENMAN ARCHITECTS Peter Eisenman architect in charge,

Project architects: Guido Zuliani, Pablo Lorenzo Eiroa  (portfolio of work)

designers: Selim Vural