PRIOR WORK TO EA: EISENMAN ARCHITECTS

Peter Eisenman, architect, Alessandro Cece, project architect / Pablo Lorenzo-Eiroa collaboration as project designer (portfolio of work)